Notulen van de       ALGEMENE   LEDENVERGADERING    woensdag 17 april 2024

 

           Aanwezig 28 leden 12 afmeldingen

 

  1. Opening en mededelingen 19.34 uur

            Notulen ALV 2023 waren niet bij de uitnodiging voor deze vergadering gevoegd

 

  1. Algemeen jaarverslag 2023 – 2024

             De voorzitter geeft een kort verslag van de activiteiten in de afgelopen bestuursperiode

 

  1. Bestuursverkiezing

             De voorzitter legt de ontstane situatie rondom de bestuurswisseling in 2023 nog een keer uit. Aangezien alle huidige bestuursleden

             tegelijk zijn aangetreden staat de vraag nog open hoe/in welke volgorde het zittende bestuur vervangen moet worden.

 

  1. Financieel verslag penningmeester

              De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor

 

  1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

               Leon Kuipers  geeft verslag van kascontrole commissie. Hij vraagt na goedbevinding van de stukken om decharge van

               penningmeester en bestuur.

               Nieuwe lid kascontrole commmissie wordt Dhr. Wiel Lipsch, Leon Kuipers blijft aan als lid,  Michelle blijft reserve.

 

  1. Rondvraag en sluiting vergadering

               Leon Kuipers attendeert op Benzenrader Bries en geeft een overzicht van het programma van dat weekend

 

 

Sluiting vergadering om 19.54 uur