BESTUUR 2023

Conform artikel  9 lid 1 van onze statuten wordt het bestuur gekozen door de leden van de vereniging.

In onze jaarvergadering is de invulling van de volgens het rooster van aftreden ontstane vacatures een vast agendapunt.

Het "oude" bestuur heeft begin 2023 te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn.

In onze jaarvergadering van 26 april 2023 is een nieuw bestuur gekozen en bestaat uit:

Voorzitter:                 Rob Luijten

secretaris:                Huub Habets
penningmeester:      Sjef Robroek

lid:                             Frans Kuipers

lid:                             Frans Markon

lid:                             Ger Prickaerts

Het bestuur vergadert in principe een maal per maand om 19:30 in het Gemeenschapshuis, het "Patronaat" van Welten.

Voor de volgende bijeenkomst zie de agenda.